-9%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
3,050.000 2,850.000
Mua Nhanh
-11%
vải lụa 6vải lụa 6
vải lua 60svải lua 60s
vải lụa 7vải lụa 7
Vải lụa 80sVải lụa 80s
vải lụa 9vải lụa 9
3,050.000 2,850.000
Mua Nhanh
-13%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+2
2,850.000 2,550.000
Mua Nhanh
-9%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+2
3,050.000 2,850.000
Mua Nhanh
-9%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+3
3,050.000 2,850.000
Mua Nhanh
-14%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+3
3,050.000 2,850.000
Mua Nhanh
-9%
vải lụa 4vải lụa 4
vải lụa 5vải lụa 5
vải lụa 6vải lụa 6
vải lua 60svải lua 60s
vải lụa 7vải lụa 7
+3
3,750.000 3,450.000
Mua Nhanh
-9%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+3
3,750.000 3,450.000
Mua Nhanh
-11%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+3
2,850.000 2,550.000
Mua Nhanh
-11%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+3
2,850.000 2,550.000
Mua Nhanh
-11%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+3
2,650.000 2,450.000
Mua Nhanh
-11%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+3
2,650.000 2,450.000
Mua Nhanh
-11%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+3
2,650.000 2,450.000
Mua Nhanh
-14%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+3
2,850.000 2,450.000
Mua Nhanh
-14%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+3
2,650.000 2,450.000
Mua Nhanh
-14%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+3
2,850.000 2,450.000
Mua Nhanh
-11%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+3
2,750.000 2,450.000
Mua Nhanh
-13%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+3
2,850.000 2,550.000
Mua Nhanh
-13%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+3
2,850.000 2,550.000
Mua Nhanh
-14%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+3
2,850.000 2,550.000
Mua Nhanh
-12%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+3
2,550.000 2,250.000
Mua Nhanh
-12%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+3
2,550.000 2,250.000
Mua Nhanh
-12%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+3
2,550.000 2,250.000
Mua Nhanh
-12%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+3
2,550.000 2,250.000
Mua Nhanh
-12%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+3
2,550.000 2,250.000
Mua Nhanh
-7%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 4vải lụa 4
+4
2,850.000 2,650.000
Mua Nhanh
-7%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+7
2,850.000 2,650.000
Mua Nhanh
-7%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+5
2,850.000 2,650.000
Mua Nhanh
-7%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+8
2,850.000 2,650.000
Mua Nhanh
-7%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+8
2,850.000 2,650.000
Mua Nhanh
-7%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+8
2,850.000 2,650.000
Mua Nhanh
-7%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+8
2,850.000 2,650.000
Mua Nhanh
-7%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+7
2,850.000 2,650.000
Mua Nhanh
-7%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+8
2,850.000 2,650.000
Mua Nhanh
-7%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+8
2,850.000 2,650.000
Mua Nhanh
-7%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+8
2,850.000 2,650.000
Mua Nhanh
-7%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+8
2,850.000 2,650.000
Mua Nhanh
-7%
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
vải lụa 4vải lụa 4
vải lụa 5vải lụa 5
+6
2,850.000 2,650.000
Mua Nhanh
-7%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+8
2,850.000 2,650.000
Mua Nhanh
-7%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+7
2,850.000 2,650.000
Mua Nhanh
-7%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+8
2,850.000 2,650.000
Mua Nhanh
-7%
Vải lụaVải lụa
vải lụa 01vải lụa 01
vải lụa 02vải lụa 02
vải lụa 100svải lụa 100s
vải lụa 3vải lụa 3
+8
2,850.000 2,650.000
Mua Nhanh

Chăn ga gối đệm lụa cao cấp,với đủ mọi sản phẩm từ những bộ chăn ga cao cấp 4 món tới 7 món.Những có thể lựa chọn được bộ sản phẩm tốt nhất, phù hợp với yêu cầu của gia đình . Sản phẩm bạn lựa chọn sẽ xứng đáng với số tiền không nhỏ mình bỏ ra để sở hữu.

Bộ chăn ga 1 mầu cao cấp
Lụa là loại vải khá đắt tiền và thường được làm từ chất liệu lụa tơ tằm nguyên chất với đặc tính là mềm mại và vô cùng bền dẻo. Thường thì người ta sử dụng xe sợi tơ thành vải lụa, chăn ga lụa thời gian gần đây đang tạo nên cơn sốt trong ngành dệt may nói chung cũng như người tiêu dùng nơi riêng.
Ngoài độ bền tuyệt đối và tính năng nổi trội của nó dòng chăn ga gối đệm lụa này còn được đánh giá cao với thiết kế vô cùng sang trọng và tinh tế.
Ưu điểm của chất liệu lụa này mang đến sự mềm mại và nét sang trọng tuyệt đối, tự nhiên. Khi sử dụng chất liệu này sẽ tạo cảm giác tươi mát hơn vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Vì thế mà đây trở thành lựa chọn hàng đầu được các bà nội trợ yêu thích lựa chọn.

Sự tinh tế của chất liệu này rất phù hợp với phong cách nội thất phòng ngủ nhẹ nhàng, trang nhã cho đến sự cầu kỳ và quý phái, mang đến sự thoải mái cho giấc ngủ, bạn sẽ cảm thấy được nâng niu trong từng giấc ngủ, trong hơi thở và cảm giác tuyệt vời nhất.

Tuy nhiên, hạn chế duy nhất của sản phẩm làm bằng chất liệu này ở khâu vệ sinh và bảo quản sản phẩm. Bạn nên giặt bằng tay thay vì bằng máy tiếp đó phơi chúng ở nơi thoáng mát không có ảnh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào bề mặt để cho sản phẩm có sự bền màu với thời gian dài sử dụng.

 Khi giặt sản phẩm

Với những sản phẩm chăn ga gối được làm bằng chất liệu lụa gấm bạn cần tham khảo những tiêu chuẩn về nhiệt độ đã được ghi rõ trên tem mác của sản phẩm. Người dùng không được giặt chúng với nước nóng bởi lẽ thành phần của tơ lụa sẽ bị hủy khi ở nhiệt độ cao.

Những sản phẩm này phương pháp giặt giũ được khuyên dùng nhất nếu như khách hàng giặt khô. Đây là cách giặt này sẽ giúp chăn ga gối giữ lại được độ bóng mềm mịn như mới.

Trường hợp bạn giặt bằng nước thì có thể sử dụng thêm xà phòng tắm hay dầu gối, loại hóa chất có lượng chất tẩy rửa nhẹ nhàng. Điều này có thể giúp sản phẩm không bị phai màu hoặc nhàu nát, nhăn nhúm như những chất tẩy rửa mạnh.

– Khi là sản phẩm

Theo các chuyên gia thì nhiệt độ thích hợp nhất để là sản phẩm chăn ga gối loại này đó là từ 140 – 150 độ C. Nếu cần thiết có thể cho thêm một chút nước ấm hoặc sử dụng bình xịt để đổ nước ấm trước khi cho vào ủi. Tuyệt đối không sử dụng nhiệt độ quá cao có thể khiến lụa gấm bị mất dần độ bóng đẹp như ban đầu.

– Khi phơi sản phẩm

Trường hợp bạn tiến hành phơi những sản phẩm chăn ga gối đệm gấm bạn nên chọn những nơi râm mát, tuyệt đối tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào bởi chúng có thể khiến sản phẩm bị bay màu, ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ và chất lượng.